مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی نکا

رشته

مكان

آزمون

تعداد

( نفر)

 

شركت كنندگان

ساعت آزمون

روز   و  تاريخ آزمون

جنسيت

رايانه كار         ICDL/2

مرکز نکا

8

نگار ( 5نفر)

هوشمند (2 نفر)+ الماس (1نفر)

8:00

شنبه

6/4/94

خواهران

رايانه كار         ICDL/2

مرکز نکا

2

کارا (1 نفر) + فراز ( 1نفر)

9:00

شنبه

6/4/94

خواهران

رايانه كار         ICDL/1

مرکز نکا

8

کارا (6 نفر) + هوشمند (2نفر)

10:00

شنبه

6/4/94

خواهران

رايانه كار         ICDL/1

 

مرکز نکا

8

خواهران : نگار ( 3نفر) + الماس(1 نفر)

برادران: کارا(1)+ نگار (2)+ الماس (1)

12:00

شنبه

6/4/94

خواهران

برادران

رايانه كار         ICDL/2

مرکز نکا

8

فن آوری (4 نفر)+ نگار (4 نفر)

14:00

شنبه

6/4/94

برادران

رايانه كار         ICDL/2

مرکز نکا

8

کارا (5 نفر)+ هوشمند (3نفر)

15:00

شنبه

6/4/94

برادران

رايانه كار         ICDL/2

 

مرکز نکا

8

الماس (6نفر)+ هوشمند (2 نفر)

16:00

شنبه

6/4/94

برادران

زمان اجراي پرو‍ژه ICDL/2     45 دقيقه   و   زمان اجراي پروژه  ICDL/1     90  دقيقه مي باشد.

آدرس محل آزمون عملی : مرکز فنی و حرفه ای شهرستان نکا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴ساعت 9:50  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم تیر ۱۳۹۴ساعت 11:49  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:34  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ساعت 11:28  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ساعت 12:49  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳ساعت 12:59  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر ۱۳۹۳ساعت 9:26  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 11:40  توسط روابط عمومی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 9:32  توسط روابط عمومی  | 


+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:58  توسط روابط عمومی  |